<
  • Phòng đào tạo: 028 73051619
  • Hotline: 028 73051619
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com


Bài thi LISTENING TEST 01

28/02/2018

Thời gian làm bài: 00:32

Bài thi LISTENING - TEST 02

27/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 03

26/02/2018

Thời gian làm bài: 00:31

Bài thi LISTENING TEST 04

25/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 05

24/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 06

23/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 07

22/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 08

21/02/2018

Thời gian làm bài: 00:25

Bài thi LISTENING TEST 09

20/02/2018

Thời gian làm bài: 00:25

Bài thi LISTENING TEST 10

19/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 11

18/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 12

17/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động

Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường